OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Wellness + SPA Salón pre psov Vanda, Bajkalská 29F, Bratislava - Ružinov

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

1. Obchodné meno – Vanda Zelenková

2. Adresa sídla prevádzkovateľa : 900 46, krížna 396/13 Vysoká pri Morave

    email: zelenkova.vanda@gmail.com, mobil: 0904 091 142

3. IČO: 47 074 019

4. Názov a adresa prevádzky:  „Wellness + SPA Salón pre psov Vanda“, Bajkalská 29F, Bratislava – Ružinov

5. Zameranie činnosti v mieste podnikania: Starostlivosť o srsť drobných domácich zvierat, predovšetkým psov

***

Prevádzkový čas a priestor

1.

"Otváracia doba" salónu Pondelok – Piatok 9:00-18:00 je orientačná, riadi sa však v prvom rade prijatými objednávkami.

2.

Objednávky na termíny úpravy prijímame telefonicky na mobilnom čísle 0904 091 142.

3.

Dohodnutý termín - deň a čas je záväzný pre obidve strany. Príchod na strihanie je nutné čo najpresnejšie dodržať. Majte na vedomí, že po Vás možno čaká ďalší psík a pokiaľ sa na strihanie omeškáte o viac ako 15 minút, možno sa Vám už nebude strihačka mať čas venovať naplno.

4.

Úpravu  psíkov vykonávame výlučne v salóne pre psov Vanda, Bajkalská ul. č. 29/F, Bratislava – Ružinov, neposkytujeme služby salónu na inom mieste (napr. u zákazníka doma a pod.)

5.

Pokiaľ sa na strihanie omeškáte výrazným spôsobom (15 minút a viac), vyhradzujeme si právo váš termín preložiť na iný deň. Rovnako si vyhradzujeme termín presunúť v prípade vážnych pochopiteľných dôvodov, akými sú napr. choroba a pod.

***

Druh a spôsob poskytovania služieb

1.      V salóne pre psov poskytujeme služby spojené so starostlivosťou o srsť drobných domácich zvierat, predovšetkým psov. Pod pojmom starostlivosť chápeme kúpanie, čistenie, odstraňovanie parazitov, strihanie srsti.

a.)    Strihanie – strojčekmi a nožnicami určenými na strihanie zvieracej srsti

b.)    Kúpanie – v sprchovej vani prispôsobenej na kúpanie malých domácich zvierat a kozmetikou určenou výlučne na kúpanie malých domácich zvierat

c.)    Vyčesávanie, furminátor – hrebeňmi, trimovacími hrebeňmi a kefami určenými pre malé domáce zvieratá

d.)   Strihanie pazúrov – kliešťami určenými na strihanie pazúrov pre zvieratá

e.)    Starostlivosť – čistenie očí, čistenie uší, depilácia zvukovodov, dezinsekcia prípravkami určenými pre zvieratá

2.      Strihač je povinný si chrániť zdravie tak, aby nedošlo k vdychovaniu špinavej psej srsti, najlepšie na to určenou ochrannou rúškou na tvár. Pokiaľ pri strihaní asistuje aj majiteľ psa, mal by sa rúškou chrániť tiež.

3.      Strihač je povinný zariadiť také opatrenia pri úprave zvierat, aby nedošlo k poraneniu zvieraťa, ani človeka. Tzn. Pristupovať ku zvieratám maximálne pokojne, nevykazovať žiadne známky agresivity. Psom, ktorí sa javia nepokojne dať náhubok a pod.

***

Podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zákazníkov a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov

1.  Pracovníčka prevádzky priamo vykonávajúca úpravu domácich zvierat v salóne je vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a prostriedkami osobnej hygieny (uterák, mydlo a pod.).

2. Uloženie civilného a pracovného odevu, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené v na to určených priestoroch – upratovací kút mimo salónu.

3. V prevádzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobnú hygienu (WC) je k dispozícii umývadlo s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody.

4. Odvetranie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené priamo (vzduchotechnikou).

5. Osvetlenie prevádzkovej miestnosti je zabezpečené nepriamo (umelé osvetlenie). Spôsob celkového umelého osvetlenia je žiarivkové. Z dôvodu absencie denného osvetlenia sú zabezpečené kompenzačné náhradné opatrenia (prestávka v práci v priestoroch s denným osvetlením v trvaní najmenej dvoch hodín začínajúca sa najneskôr o 12.00 hodine).

6. V zariadení je viditeľne umiestnené bezpečnostné a zdravotné označenie o zákaze fajčenia.

7. V zariadení je k dispozícii lekárnička s predpísaným obsahom.

***

Postup pri mechanickej očiste a dezinfekcii povrchových plôch miestností a ich vybavenia

 

1.      Po každej úprave je pracovný stôl a jeho okolie pozametané a vyčistené dezinfekčným prostriedkom.

2.      Vlhká mechanická očista a dezinfekcia pracovných podláh, stolov a zariadení pre osobnú hygienu sa vykonáva denne pred začatím alebo po skončení prevádzky a priebežne počas výkonu práce.

3.      Na dezinfekciu sa používajú dezinfekčné prípravky registrované v SR. Dezinfekčný roztok sa pripravuje vždy čerstvý, čo najkratší čas pred použitím, presne podľa návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a expozičný čas.

4.      V prevádzke sa rešpektuje zásada striedania dezinfekčných prípravkov (min. 1 x štvrťročne) s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

5.      Jeden deň v týždni je vyhradený ako čistiaci deň na kompletné upratovanie a dezinfekciu pracoviska mimo prevádzkových hodín.

***

Spôsob nakladania s odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

1.  Odpad, ktorý vzniká pri úprave psov, sa po každom zákazníkovi odstraňuje a zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách opatrených plastovými vreckami.

2.  Príslušné zberné nádoby sa denne vyprázdňujú, čistia a dezinfikujú.

***

Povinnosti majiteľa psíka

1.

Majiteľ sa pred začiatkom strihania musí vedieť na vyzvanie strihača preukázať platným očkovacím preukazom na dôkaz toho, že je psí zákazník riadne zaočkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.

2.

Majiteľ psíka je povinný upovedomiť strihača na VŠETKY zdravotné problémy, ktoré psík má (problémy so srdcom, epilepsiu, problémy s kožou, alergie, agresivitu či nadmernú bojazlivosť, bradavice, chrasty, citlivé uši či laby, či iné drobné ochorenia, ktoré môžu ovplyvniť prácu strihača...) Na tieto ochorenia strihač bude brať zvýšené ohľady, avšak za škody spôsobené pri strihaní v dôsledku týchto ochorení strihač ďalej nezodpovedá.

3.

Psí salón Vanda poskytuje výhradne kompletné služby úpravy drobných domácich zvierat - hlavne psov. Tzn. - služby len s kúpaním psích zákazníkov v salóne bezprostredne pred strihovou úpravou. Toto opatrenie je v záujme čo najlepšej ochrany zdravia strihača, ochrany a údržby strihacích nástrojov, ochrany celkovej hygieny salónu a zabezpečenie čo najlepšieho výsledku práce strihača. Jedinou výnimkou kúpania pred úpravou je trimovanie, kedy sa psík kúpe až po otrimovaní srsti.

 

Pokiaľ majiteľ psíka prinesie na strihanie neokúpaného resp. výrazne špinavého, strihač má právo termín zrušiť s príslušnými sankciami podľa platného cenníka Wellness + SPA Salónu pre psov Vanda

 

Pokiaľ psík príde na trimovanie mokrý /nedosušený z domáceho kúpania alebo mokrý po daždi a pod./, strihač si môže zaúčtovať sušenie podľa aktuálneho cenníka.

 

Pokiaľ je psíkova srsť zanedbaná v zmysle rozčesania, psík má dredy, ktoré majiteľ nedokázal alebo z rôznych dôvodov neodstránil ešte pred príchodom na strihanie, strihač si môže zaúčtovať rozčesávanie problematických častí podľa aktuálneho cenníka, alebo psíka oholí. Postup však doredu prekonzultuje s majiteľom psíka.

 

Pokiaľ má psík výrazne špinavé okolie genitálií /zbytky výkalov, moču, sekrétu a pod./, je strihač oprávnený odmietnuť psíka upraviť, alebo po dohovore s majiteľom je oprávnený psíka okúpať a následne majiteľovi účtovať poplatok podľa platného cenníka Wellnes + SPA Salónu pre psov Vanda.

5.

Majiteľ má právo reklamovať čokoľvek ohľadne strihu, prípadne nejaké zranenie, ku ktorému prišiel psík preukázateľne počas strihania a preukázateľne mu ho spôsobil strihač iba po dobu, kým psík s majiteľom neodíde zo salónu. Akékoľvek neskoršie reklamácie nie sú prípustné, nakoľko môžu byť ovplyvnené inými udalosťami.

***

Práva strihača

1.

Na strihanie psíkov v žiadnom prípade nepoužívame žiadne omamné látky a utlmujúce prostriedky. Pokiaľ by šlo o veľmi, nadmieru agresívneho psíka, ktorý sa inak upraviť naozaj nedá, vykonáme toto výlučne len na ŽIADOSŤ MAJITEĽA, za plnej prítomnosti zmluvného veterinárneho lekára a spôsobom, ktorý odporučí lekár.

2.

Na strihanie neprijímame sučky, ktoré práve hárajú a rovnako ani gravídne sučky – zo sučkyne zdravie ohrozujúcich dôvodov.

3.

Strihač berie na zodpovednosť zranenia psíka spôsobené výhradne pri strihaní psíka. Prípadné nečakané zranenia ošetrí zmluvný veterinár, pokiaľ toto zranenie veterinárnu pomoc vyžaduje. /Strihači povinne absolvovali kurz veterinárneho minima pre strihačov/ Zranenia, na ktoré príde majiteľ psíka po odídení od strihača už strihač nemôže brať na vedomie a nie je možné ich "reklamovať", rovnako ako nie je možné „reklamovať“ rozšírenie zranenia psíka v dôsledku nepozornosti majiteľa v domácom prostredí. Toto platí aj o samotnom "strihu" vášho psíka.

4.

Strihač si v najkrajnejšom prípade vyhradzuje právo byť pri strihaní sám, bez majiteľa psíka, za účelom pokojnejšieho správania sa psa. Zaväzuje sa však byť stále telefonicky dostupný počas celej doby strihania.

5.

Naši strihači absolvovali niekoľko školení a kurzov o úprave psov. NIKDY neholíme psa nakrátko bezdôvodne. Dôvodom na oholenie psa „dohola“ je výlučná žiadosť majiteľa, ktorý touto žiadosťou aj preberá všetku zodpovednosť za možné problémy, alebo môže byť dôvodom prílišné zanedbanie srsti psa, ktoré už inak zvrátiť nemožno (splstnatená a zadredovaná srsť na celom tele psa, ktorú nie je možné rozčesať, alebo jej rozčesávanie by bolo pre psa nadmieru traumatizujúce).

6.

Strihač upravuje psíka podľa predstáv a žiadosti majiteľa, zväčša za prítomnosti majiteľa a za stálej konzultácie s majiteľom psíka. Nie je možné reklamovať úpravu psíka po jeho prevzatí a odídení zo salónu. Rovnako nie je možná žiadna reklamácia strihu doma kúpaných psov.

 

***

Dodatky

2.

V salóne používame výhradne kvalitné značkové zariadenia a produkty na úpravu psov a mačiek.

***

Všeobecné ustanovenia

1.  Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený k nahliadnutiu na prevádzke a je voľne dostupný.

2.  Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia

 

 

V Bratislave, dňa: 12.09.2014